Inkluzivno obrazovanje

Inkluzivno obrazovanje

U sklopu projekta istražit će se kako se koncepti GBL mogu iskoristiti za promicanje inkluzije učenika s intelektualnim teškoćama kroz pomoć u usvajanju novih podataka, razvoju novih vještina i stjecanju životnih kompetencija.

Intelektualne teškoće podrazumijevaju zaostajanje psihosocijalnog razvoja (naročito kognitivnog) za prosječnim psihosocijalnim razvojem osoba iste kronološke dobi. Pritom, osnovni pokazatelj postajanja teškoće nije isključivo IQ (kvocijent inteligencije), već se u obzir uzimaju sposobnosti osobe, njezina okolina i stvarno funkcioniranje u socijalnom prostoru.

Jedan od glavnih razloga uvođenja digitalnih igra u odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju jest omogućiti im što lakše stjecanje funkcionalnih i adaptivnih vještina i znanja što za posljedicu ima lakšu integraciju i punopravnu participaciju u društvu čiji su dionici.

Strategije aktivnog učenja i poučavanja podrazumijevaju učenje i poučavanje temeljeno na igri. Igra je sastavni dio učenja i poučavanja svih dobnih skupina, posebice učenika s teškoćama u razvoju. Poučavanje koje promatra igru kao kontekst koji uključuje poseban set ponašanja, u obzir uzima individualan pristup. Na takav se način određeni obrazovni sadržaji mogu približiti učenicima na prilagođen i njima razumljiv način. Upravo ta činjenica učenje temeljeno na igri čini interesantnim područjem za istraživanje. Učenje temeljeno na digitalnim igrama učenicima s intelektualnim teškoćama može pomoći u usvajanju novih podataka, usvajanju i razvoju novih vještina, stjecanju (životnih) kompetencija, razvoju socijalnih vještina i formiranju načina razmišljanja. Igra djeluje na učenika kroz bio, socijalni, kulturalni, emocionalni (afektivni), kognitivni i tjelesni aspekt te kao takva ima direktan utjecaj na ponašanje, način mišljenja i percepcije svijeta u kojem osoba živi i djeluje.

Vijesti uz inkluzivno obrazovanje

 • Javna obrana teme doktorske disertacije

  U petak, 28. siječnja 2022. godine u 10:00 sati doktorand Kristian Stančin održao je Javnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom "Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama" ("A...
 • Javno izlaganje o rezultatima istraživanja

  Doktorand Kristian Stančin održao je Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u sklopu svog doktorskog studija te na njemu izložio rezultate istraživanja na projektu te planove za buduća istraživanja koja idu u smjeru izrade sustava za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao...
 • Sudjelovanje na ECGBL 2021 konferenciji

  Doktorand i član projektnog tima Kristian Stančin sudjelovao je na konferenciji „European Conference on Games Based Learning” (ECGBL 2021) koja se održavala 23.-24. rujna 2021. godine preko Zoom platforme u organizaciji Sveučilišta u Brightonu. Na konferenciji prezentiran je poster pod nazivom “ Digital...
 • Pozvano predavanje na konferenciji SLET-2020

  Voditeljica projekta prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doktorand Kristian Stančin sudjelovali su kao gosti predavači na online konferenciji „International Scientific Conference on Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education“ (SLET-2020). Konferencija je održana 12. studenog 2020....
 • Sudjelovanje na konferenciji INTED2019

  Doktorand Kristian Stančin sudjelovao je na konferenciji 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED) koja je održana u Valenciji, Španjolska od 11. do 13. ožujka 2019. godine. Prezentirao je znanstveni rad pod nazivom...
Scroll to top